Bei qing cheng shi (A City of Sadness) (1989)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Tony Leung Chiu Wai (Wen-ching), Shufen Xin (Hinome), Sung Young Chen (Wen-heung), Jack Kao (Wen Leung), Wou Yi Fang (Hinoiei), Ai-yun Ho (Bg Brother Chie), Nakamura Ikuyo Shizuko, Tianlu Li (Ah-lu), Ju Lin, Ikuyo Nakamura (Shisuqo), Chen-Nan Tsai, Chang-Chiang Yang.

first part of the trilogy about modern Taiwan history;  average Taiwanese family during years 1945-1949

 

 


Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)