Hong lou meng (A Dream of Red Mansions) (1962)

 

 

 

Director:     Fan Cen.

Starring:     Yindi Cao (Qi Guan),  Lanfang Chen (Raider),  Caifeng Jin (Wang Xifeng),  Ruiying Lu (Xie Baochai),  Liying Meng (Zi Juan),  Zhengxin Sheng (Xiao Wen),  Yueying Tang (Yuan Yang),  Wenjuan Wang (Lin, Daiyu),  Tianhong Xu (Jia Zheng),  Yulan Xu (Jia, Baoyu),  Zhongmei Zheng (Mrs. Wang),  Baokui Zhou (Mother Jia).

musical of the fall of the 18th-century clan

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)