Baltiyskaya slava (The Baltic Glory) (1957)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Boris Smirnov (Lenin), Leonid Lyubashevsky, Mikhail Yekaterininsky, Iosif Kutyansky, Pavel Kadochnikov, Leonid Kmit, Inna Vykhodtseva, Vladislav Strzhelchik, Aleksandr Borisov, Yefim Kopelyan, Konstantin Adashevsky (Admiral), Adolf Shestakov, N. Vakurov, Arkadi Trusov, Pavel Pankov.

Baltic Fleet sailors join in the action in revolutionary Petrograd,  autumn 1917

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)