Xin hai shuang shi (The Battle for the Republic of China ) (1981)

 

 

 

Director:     .

Starring:       Hsi Ai, Shen Chan (Empress Dowager's eunuch), Chia-tai Chang, Hsi-fu Chang), Kuan Tai Chen (Huang Ming-Hsuan), Liangyue Chen, Szu-Chia Chen), Yang Chiang (Chang Piao), Han Chin, Shih-chieh Chin, Yung-hsiang Chin, Linda Chu, Mien Fang, Ming Hsu (Tsai Chi-Min), Wei Hu.

 

 

Spoiler Warning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)