203 kochi (The Battle of Port Arthur) (1980)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Tatsuya Nakadai (General Nogi), Teruhiko Aoi (Takeshi Koga), Toshir˘ Mifune (Emperor Meiji), Hisaya Morishige (Hirobumi Ito), Shigeru K˘yama (Aritomo Yamagata), Masako Natsume (Sachi Matsuo), Masayuki Yuhara (Kikumatsu Umetani), Kentaro Kaneko (Shigeru Amachi), Tetsur˘ Tanba (General Kodama), Makoto Sat˘, Yoshio Inaba, Akio Hasegawa, Akihiko Hirata), Y˘ko Nogiwa (Shizuko Nogi), Sen Yano.

battle for Hill 203 during the Russo-Japanese war, 1905

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)