The Founding of a Party (Beginning of the Great Revival) (2011)

 

 

 

 

 

Director:     , .

Starring:     Bingbing Fan (Empress Dowager Longyu), Xun Zhou (Wang Huiwu), John Woo (Lin Sen), Daniel Wu, Andy Lau (Cai E), Leehom Wang (Lo Chia-lun), Ye Liu (Mao Zedong), Xueqi Wang (Cai Yuanpei), Kun Chen, Zhang Wen (Deng Xiaoping), Nick Cheung (Liang Qichao), Chao Deng (Chen Yi), Jie Dong, Daoming Chen (Gu Weijun), Shaoqun Yu (Mei Lanfang).

Chinese Revolution, the period from 1911 to 1921, when Sun Yat-sen overthrew the Qing Dynasty to the rise of the Communist Party and its leader Mao Tse-Tung

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)