Jian quo da ye (The Founding of a Republic) (2009)

 

 

 

Director:     , .

Starring:     Guoli Zhang (Chiang Kai-shek), Qing Xu (Soong Ching-ling), Jin Liu (Zhou Enlai), Kun Chen (Chiang Ching-kuo), Wufu Wang (Zhu De), Xueqi Wang (Li Zongren), Sha Liu (Liu Shaoqi), Bing Wang (Zhang Lan), Vivian Wu (Soong May-ling), Wei Zhao (Member of CPPCC), Zongdi Xiu (Fu Zuoyi), Donnie Yen (Tian Han), Yiwei Liu (Li Huang), Jun Hu (Gu Zhutong).

story of the founding of the People's Republic of China

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)