Vsadniki (aka Guerilla Brigade; Riders) (1942)

 

 

 

Director:     Igor Savchekno.

Starring:     Lev Sverdlin (Chubenko),  Pyotr Masokha (Ivan (Vanya) Polovetz)),  Viktor Arkasov,  Vladimir Osvetsimsky (Gen. von Emelsdorf),  Stepan Shkurat (Yakim Nedolya),  Mikhail Troyanovsky (Musi Polovetz),  Nikolai Bratersky,  Yelena Kuzmina (Oxana),  G. Dolgov (Gurkovsky),  G. Grajf.

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)