Geroite na Shipka (Heroes of Shipka) (1955)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Ivan Pereverzev (Katorgin), Viktor Avdyushko (Osnobishin), Georgiy Yumatov (Cossack Sashko Kozir), Konstantin Sorokin (Makar Lizyuta), Petko Karlukovsky, Apostol Karamitev (Petka), Anatoli Alekseyev (Timofei), Yevgeni Samojlov (Gen. Skobolov), Aleksandr Smirnov, Nikolai Massalitinov (Gorchakov), Nikolai Simonov, Bruno Frejndlikh, Stefan Pejchev (Panayot), Zheni Bozhinova (Boyka), Katya Chukova (Ionka).

Bulgarian/Soviet Union film about the Battle of Shipka Pass during the Russo-Turkish War (1877-78)

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)