Vikhri vrazhdebnye (Hostile Whirlwinds) (1953)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Mikhail Kondratyev (Lenin), Vladimir Yemelyanov (Dzerzhinsky), Leonid Lyubashevsky (Sverdlov), Vladimir Solovyov (Kalinin), Ivan Lyubeznov, Alla Larionova, Viktor Avdyushko, Georgiy Yumatov, Vladimir Boriskin, Oleg Zhakov, Nikolai Gritsenko, Andrei Popov.

Soviet film about the first years of Soviet government, 1918-1921, as seen by Felix Dzerzhinsky, founder of the Bolshevik Secret Police

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)