Lenin v 1918 godu (Lenin in 1918) (1939)

 

 

 

Director:     Mikhail Romm, E. Aron (co-director), Isidor Simkov (co-director).

Starring:     Boris Shchukin (Vladimir Lenin), Nikolai Okhlopkov (Vasili, Lenin's protege), Aleksandr Shatov (Konstantinov, conspirator chieftain), V. Markov (Feliks Edmundovich Dzerjinsky), Vasili Vanin (Kremlin Commandant Mateyev), Nikolai Cherkasov (Maksim Gorky), Leonid Lyubashevsky (Yakov Mikhailovich Sverdlov), Vladimir Solovyov (Sintsov, a spy), Nikolai Svobodin (Rutkovsky, a conspirator), V. Tretyakov (Novikov, a conspirator), Natalya Efron (Fanni Kaplan), E. Muzil (Yevdokia Ivanova, Lenin's housekeeper), Z. Dobina (Nadyezda Konstantinovna Krupskaya, Lenina).

Soviet film giving the background of the Russian Civil War

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)