Nezabyvaemyy god 1919 (The Unforgettable Year 1919) (1951)

 

 

 

Director:     .

Starring:     Pavel Molchanov (V.I. Lenin), Mikheil Gelovani (Stalin), Boris Andreyev (Shibajev), Marina Kovalyova (Katja), Ivan Bobrov, Nikolai Komissarov (General Nekhyudov), Yevgeni Samojlov (Nekhlyudov's son), Andrei Popov (Nekhyudov's son), Sergei Lukyanov (General Rodsjanko), Vladimir Kenigson (Dakes), B. Dmochovski (Egar), Angelina Stepanova (Olga Butkewich), M. Janschin (Colonel Butkewich), Viktor Stanitsyn (Winston Churchill), Gnat Yura (Clemenceau).

Stalin's cruel suppression of the 1919 anti-communist uprising in St. Petersburg, Russia

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)