Baruto no Gakuen (The Ode to Joy) (2006)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Ken Matsudaira (Matsue), Bruno Ganz (Kurt Heinrich), Hiroshi Abe (Iko), Jun Kunimura (Takagi), Oliver Bootz (Carl Baum), Kostja Ullmann (Hermann Lake), Suzuka Ohgo (Shio), Shinobu Nakayama (Matsu), Etsuko Ichihara (Sue), Shir˘ Mifune (Matsue's father), Hiroshi Katsuno (Shimada), Ren Ohsugi (Kuroda), Eiji Band˘ (Nango), Shigeru Izumiya (Tada), Mitsuru Hirata (Umatsu).

a Japanese film of the Japanese Bando Prisoner of War camp in World War I depicting friendship of German/Austrian-Hungarian POWs with the camp director

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)