Ah! Nomugi toge (Oh! The Nomugi Pass)  (1979)

 

 

 

Director:    

Starring:     Shinobu Ohtake (Mine Masai), Mieko Harada (Yuki Shinoda), Chikako Yuri (Hana Mishima), Yűko Kotegawa (Kiku Shoji), Ako Asano (Hirai - Toki), Akiko Kurosawa (Sugiyama Mitsu), Akiko Shikata (Arai Tami), Ayami Imamura (Yamamura Sawa), K˘ji Moritsugu (Adachi Haruo), Sen Yamamoto (Nonaka Shinkichi), Makoto Akatsuka (Kawase Otomatsu), Takeo Chii (Tatsuji Masai ), Tanie Kitabayashi (Old woman at Osuke Shop), Rentar˘ Mikuni (Tokichi Adachi), Miwa Sait˘ (Adachi Tomi).

  abuse of women workers in silk industry in Japan in early 1900s

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)