Yapian zhanzheng (The Opium War) (1997)

 

 

 

Director:     Jin Xie.

Starring:     Guoan Bao (Lin Zexu),  Debra Beaumont (Queen Victoria),  Oliver Cotton,  Nigel Davenport,  Rob Freeman (Hill),  Emma Griffiths Malin (Mary Denton),  Garrick Hagon (Missionary),  Shao Hsin (Shanzhi),  Jiang Hua (Guan Tianpei),  Philip Jackson (Captain White),  Dominic Jephcott (M.P.),  Hsiang Ting Ko (Yi Shan),  Liankun Lin (Qi Shan),  Weixin Li (Deng Tingzhen),  Sihung Lung (He Jingrong),  Bob Peck (Denton),  Li Shilong (Han Zhaoqing),  Min Su (Daoguang),  Simon Williams (Captain Charles Elliot),  Jamie Wilson (Paul Artuard captin of Artillery),  Gao Yuan (Rong'er).

1839, British opium merchants to be executed in Guangzhou, China; start of the Opium War

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)