Lin zexu (The Opium Wars) (1959)

 

 

 

Director:     Junli Zheng.

Starring:     Qianli Qian (Lin Sheng), Yi Qin (A-kuan Sao), Gerald Tannebaum (Yan Di), Dan Zhao (Lin Zexu).

young man wants to end the trade in opium partly because his relatives are addicts

 

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)