Dao cao ren (Strawman) (1987)

 

 

 

 

Director:    Tung Wang.

Starring:     Chun-fang Chang, Jun-xiong Ke, Meijiao Lin, Bing-nian Wu, Kuei-Mei Yang, Wen Ying, Ying Ying, Baozhou Zhang, Shenli Zhuo.

farming brothers in trouble during the Japanese occupation of Taiwan

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)