Tokugawa ichizoku no houkai (1980) 

 

 

 

Director:     Kosaku Yamashita. 

Starring:     Kinnosuke Nakamura (Matsudaira Katamori (Lord of Aizu), Hiroki Matsukata (Katsura Kogorou), Mikijiro Hira (Tokugawa Yoshinobu (15th Sho-Gun).

Matsudaira Katamori (1836-1893), a samurai & the Military Commissioner of Kyoto who fought against the Meiji Government armies

 

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)