Di dao zhan (Tunnel Warfare) (1965)

 

 

 

Director:     .

Starring:      Guodong Han, Jiang Liu, Xiujie Liu, Zihe Liu, Bingyu Wang, Xiaozhong Wang, Wanhe Xie, Yongshou Zhang, Longguang Zhu, Qi Zhu.

small town defending itself by use of a network of tunnels during the Second Sino-Japanese War

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)