Bilyy ptakh z chornoyu vidznakoyu (White Bird with Black Mark) (1971)

 

 

 

 

Director:     .

Starring:     Larisa Kadochnikova (Dana), Ivan Mykolaichuk (Pyotr), Bogdan Stupka (Orest), Yuri Mikolajchuk (Bogdan), Natalya Naum (Katrina), Dzhemma Firsova (Vivya), Aleksandr Plotnikov (Les Zvokar), Vasili Simchich (Otets Miron), Oleg Polstvin (Georgi v dejstve), Mykhailo Illienko (Georgi), Leonid Bakshtayev (Ostap), Vladimir Shakalo (Levitsky), Nikolai Olejnik (Roman).

Ukrainian film, set in 1937-1947, where one brother joins the Red Army and another the UPA  (Ukrainian insurgent army)

 

 

Spoiler Warning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return To Main Page

Return to Home Page (Vernon Johns Society)